Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Administratie- belastingadvieskantoor: Raadzaam Administratie & Advies B.V. Een lijst van de bestuurders is op verzoek te verkrijgen;
 2. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden evenals alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
 3. Opdracht / overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
 4. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 5. De Praktijk die de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de praktijk, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 6. Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 7. Werkzaamheden: Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, evenals op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 6. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van de opdrachtnemer, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 7. De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de hem opgedragen Werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze is aangevangen.
 8. De overeenkomst vormt een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:900 van het BW.
 9. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten, de kosten van deze derden aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 5. Opdrachtnemer is niet gehouden om namens opdrachtgever bezwaar te maken tegen aan de opdrachtgever geadresseerde beslissingen van de belastingdienst, waarvan aan opdrachtnemer door de belastingdienst een digitale kopie is gestuurd, tenzij opdrachtgever daartoe de opdrachtnemer uiterlijk vijf werkdagen voor het verstrijken van de bezwarentermijn schriftelijk de opdracht heeft verstrekt.
 6. Gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan opdrachtnemer niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 7. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met opdrachtgever aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
  1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
 3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan opdrachtnemer.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel betreffende de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Honorarium

 1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 125,00 te bedragen. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Artikel 14 lid 3 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Termijnen

 1. Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schade-beperkende maatregelen te nemen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 9. Opdrachtgever zal opdrachtnemer schadeloosstellen voor aanspraken (daaronder begrepen boetes) van derden (daaronder begrepen de belastingdienst) die in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan bij opdrachtnemer (daaronder begrepen worden opgelegd aan opdrachtnemer) als gevolg van het zijn van medepleger in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht indien opdrachtgever aangemerkt kan worden als pleger in de zin van die Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 12. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is, indien hij optreedt in een geschil of strafzaak, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor de beslechting van het geschil of het verweer in de strafzaak.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 13. Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd in overeenstemming met de door opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake heeft van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd om de uren en kosten die gepaard gaan met de overdracht van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14. Opschorting en klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de bescheiden of informatie waarover opdrachtgever verwijt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klachten dienen een duidelijke en deugdelijke gemotiveerde omschrijving van de grieven te behelzen.
 2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 15. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 16. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zal al wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. Indien opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer opdrachtnemer van de faciliteiten van opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen, Tuchtraad en/of een andere procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 19 Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 20 Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.
Afspraak inplannen?
0493 - 890 304